Alternatívgyógyászat, Asztrozófia

" Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése." ( Weöres Sándor - Az ős tudás )

Szőke Lajos új írása olvasható itt, bővebb információért, érdemes ellátogatni a honlapra.""VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

I. VALÓSÁGRA NYÍLÓ ABLAKOK

Életünkben a saját létezésünk Valóságra nyíló ablakai az érzékszerveink, melyeken keresztül földi tapasztalásainkra sort keríthetünk.

A nyugati kultúrában a többség igen nagy jelentőséggel ruházza fel a lakást. Egyéb más helyeken és kultúrákban nem a lakásnak, hanem az OTTHON - nak tulajdonítanak jelentőségteljes szerepet.

Otthonunkban található három figyelemre méltó alkotás. Az első maga a fal, amely egyidejűleg a másoktól történő elhatárolódás szimbóluma is. A másik kettő a kifelé történő nyitás esélye; az ajtó és az ablakok, melyek szintén életünk szimbólumai.
Az ajtó és az ablakok jobbára csupán akkor kerülnek figyelmünk középpontjába, ha baj van velük, illetve amennyiben másoktól valóban elhatárolódni igyekszünk.

Az ajtó, az ablak és a fal valójában bennünk található. Saját otthonunkban a kitekintést és betekintést lehetővé tevő ablakok legfontosabbjai a hitek, tudományok és az ezotéria, (legalábbis nem árt ezeken keresztül a világra, s benne önmagunkra rácsodálkozni).

E rácsodálkozás kapcsán elsődlegesen fontos azonban a legszemélyesebb tapasztalás! Vagyis teljesen mindegy, hogy nyelveket tanulunk - e, avagy az égbolton található fekete lyukakról hallunk, templomi prédikáción veszünk részt, könyvet olvasunk vagy magasröptű ezoterikus tanítást hallgatunk; az életünk végeztével lepereg rólunk minden, amelyből nem szereztünk személyes tapasztalást.

Mivel önmagunkban folyvást valamiféle Hiányt érzünk, napjainkban divattá vált az ajtó helyett az ablakon keresztül ki - be közlekedni. Ennek a tevékenységnek a neve is: ezotéria.

Alapvető, otthonteremtő emberi szinten ez talán nem is okozna olyan nagy problémát, hiszen mindegyikünk akkor és ott közlekedik, ahol és amikor akar. A probléma „emelkedettebbnek" hitt szinten jelentkezik, vagyis amikor az első, második vagy felsőbb emeletekről szeretne valaki az ablakon keresztül közlekedni. Merthogy a legtöbb ilyen esetben befelé közlekedni majdhogynem lehetetlen, kifelé közlekedni pedig roppant veszélyes.

Teljes mértékben ugyan nem zárható ki, hogy valaki egyes élethelyzetekben szárnyalni is képessé válhat, ámde a legtöbb emberi eset azt igazolja, hogy e szárnyalókból könnyedén törött szárnyú galamb lehet. Ez pedig az életünk bármely területére igaz, amennyiben valahol is túlzásokba esünk.
S teljesen mindegy, hogy e túlzást miként követjük el, s hogyan éljük meg, mert az elbírálás nem a Földön, s nem az önző kis én - ünk szempontjai szerint történik.


II. A JÖVŐ FIZIKÁJA

Föld - Anyánk nem ember által megszentelt Föld - idegáram - rendszere, mely nem - anyagi jellegű, nem „fizikai", s már a Föld megszületését megelőzően létezett, az elmúlt százezer év alatt nemigen változott.
Ezek az idegpályák zömében a Föld belső ügyeivel és az Élet koordinálásával vannak elfoglalva.
Ám kicsiny része folyamatosan figyelemmel kíséri az ember földi tevékenységét, s ennek megfelelően fogadókész és aktív, egyes helyszínei számunkra idővel jelentőségüket veszítik, míg más helyszínek a Korszellem kívánalmainak megfelelően megszentelődnek.

A legutóbbi, emberiség miatti korrekció a Vízözön időszakában következett be, az atlantiszi papság által alkalmazott asztrál - mágiák visszahatásaként, mely korrekció miatt az akkori templomaik energiatere használhatatlanná vált, ezzel egyidejűleg, jövőbeni feladatainknak megfelelően más helyszínek szentelődtek meg.

Az újonnan megszentelődött helyszínek az emberi tudati szint minőségének módosulása miatt azóta sem kerültek feltárásra. A tudati szint módosulása alatt értendő, hogy a Vízözönt követően az addigi csoportlelkek helyett egyedi ÉN - tudatú lelkek születnek a Földre, az atlantiszi minőségű embertestet pedig a Homo sapiens teste váltotta fel.

Erősen megkérdőjelezhető, hogy értelem szempontjából ez a változás előremozdító vagy a Föld sarába húzó volt - e, de az Emberlelkek evolúciós folyamatát illetően mindenképpen a jövőbe mutatóvá vált, s előkészíthette a tizenkét emberi érzékszerv napjainkban történő bevezetését.

Természetesen a hiteknek, tudományoknak és politikának elsődleges kötelessége lett volna ezen Üzenet - értékű változások feltárása, ámde az ütőképes emberi többség ehelyett, (a Vízözön óta) az EGO erejének, (a Személyes ÉN - nek), a királyi és önző Önmagunknak a folyamatos ünneplésével és felmagasztalásával van elfoglalva. Ez az az Út, amely az emberiség számára nemsokára lezárul, s a lélektipró jogrenddel, bankárvilággal, kiválasztottsággal és farizeussággal együtt a porba hull.

Engedjen meg a Kedves Érdeklődő két mondat erejéig egy nem mai fizikát:

A magyarok által Szent György - hálónak elnevezett Föld - idegáramok, összes interferenciáikkal együtt, kb. félkilométernyi szélességű sávokat alkotva vonulnak át a tájakon. E Föld - idegáramok többszörös kereszteződéseinek legbensőbb csomópontjaiban található az a mindössze talpalatnyi területű Kozmikus Csatorna, mely oly módon szentelődhet meg, hogy annak felszín alatti részén két, egymást kereszt alakban metsző föld alatti vízér energiarezgése találkozik.

Fenti meghatározás merőben energetikai jellegű. Annak esélye és előfordulási valószínűsége, hogy az éppen megfelelő Föld - idegáram - kereszteződések eme pontjai egyáltalában létezzenek, e sorok szerzője szerint minden tízezer négyzetkilométernyi területen belül kb. 20 esetben feltételezhető.
Annak a valószínűsége, hogy egy - egy ilyen helyszín Kozmikus Csatornája kellős közepén kettős felszín alatti vízér egymást megfelelő módon keresztező energiasugárzása optimális irányultsággal kialakuljon; minden ezer ilyen fellelt helyszínből egyetlen eset, azaz: félmillió négyzetkilométerenként nem több, mint egyetlen ilyen megszentelt Föld - idegáram - kereszteződés megtalálására lenne esély.
Maga a reménytelenség azonban még csak ezután következne:

Vajon ilyen arányok mellett mekkora lehetne az esélye annak, hogy az átlagosan félmillió négyzetkilométerenként fellelhető egyetlen, s mindössze két cipőtalpnyi méretű, megszentelődött Föld - idegáram - középpontban egy éppen arra járó ember Krisztusi Feszületet állítson fel, s ráadásképpen ez a hely éppen egy kálváriadomb tetején legyen?

Nos, csekély értelmű, de sok misztikus intuícióval tarkított alázatos kutatás során, mai kicsiny országunkban két ilyen helyszínt is sikerült fellelni.

Ez pedig vagy arra utalhat, hogy a kereszténységen belül nem mindig volt ekkora a sötétség, vagy pedig arra, hogy Valakik, nem földi létsíkon, a magyarságot igen súlyos, elhivatott szerepre szánták.

Az egyik ilyen helyszín, melynek talpalatnyi Kozmikus Föld - idegáram központjában Krisztus feszülete áll, Budapest III. kerületében, a kiscelli kálváriadombon található.

Embernek nemigen szükséges a feszület talpalatnyi helyére, a Kozmikus Csatorna középpontjába vágyakoznia, hiszen ez függőleges és vízszintes irányú energiaáramlásokból tevődik össze, s pontosan azért van ott a feszület, hogy nehogy oda álljon. Elegendő, ha valaki pontosan a feszülettel szemközt, attól 1 - 1,5 méternyire mozdulatlanul megáll és átengedi magát a történéseknek, s az energiaáramlásoknak.

Tapasztalásunk szerint nagy kegyelem az, ha a rá ható energiákat egy mai átlagember ott a helyszínen spontán érzékelni képes. Ezen állapotban mozdulatlanul állva az egészséges emberek felvillanyozódnak, a stresszelők oldódnak, a betegek gyógyulnak, avagy az egészségi állapotuk hathatósan javul.

Mindezek elérése érdekében csupán annyi szükségeltetik, hogy aki a Föld - idegáramba beáll, ily módon egymaga álljon ott, s lehetőleg a szűkebb környezetében se sétafikáljon senki. Vagyis e tevékenység nem csoportfoglalkozás!

E helyszínen az imádság ereje sokat segít, hiszen éppen emiatt szentelődött meg a magyarság részére ez a hely.
Jelzett helyszínen a sokszoros Áldás állapota árad, s ezen Áldást Hitétől és nemzeti hovatartozásától függetlenül bárki igénybe veheti, hiszen mindannyian Föld - Anyánk gyermekei vagyunk.

Jelzett helyszínt a Szent Margit kórház melletti, balfelől húzódó meredek utcácskán érdemes megközelíteni, a 14 stáció mellett elhaladva ráhangolódni, s megerősödve ellenkező irányba, a kicsiny kápolna felé távozni.


III. Gondolatébresztő a gyorsuló Időben

Nagy kérdőjele az emberi világnak, hogy egy adott pillanatban éppen mire érett a társadalmi többség, mivelhogy a megvezetett átlagember bármiféle újdonsággal szemben - amennyiben az számára egyértelműen nem hízelgő -, az újdonság négyzetével arányos ellenállást fejt ki.

Bőven akad előremozdító információ, amely a felismerése pillanatában botrányosnak tűnhet a többség szemében, míg egyetlen generáció múltán ugyanezt már megszokottként vennénk tudomásul. Ennek ellenére (vagy ezek mellett) akad olyan információ, melynek közreadása kétezer éve csak példabeszédek formájában lehetséges.

Mégis, amit jelen fejezetben közreadok, azt amiatt teszem, mert jelenlegi, igen gyorsan változó történések kereszttüzében, s jelen társadalmi berendezkedés mellett a társadalmi tűrőképesség immár semmiképpen nem képes elviselni - sem politikai, sem gazdasági, sem ideológiai, sem erkölcsi szinten - egy generációnyi haladékot.

  • A hiányzó láncszem című könyvemben a Szárnyas Dimenziók sok-sok megnyilvánulásának magnetikus energiaperdületi metszeti képe látható. Közülük több energiaperdületi alakzat rajza e könyv lapjain nem középtájon, hanem attól különféle irányokban, eltolva lett elhelyezve.

Akkoriban szándékkal nem utaltam arra, hogy mi okból lettek ezek az ábrák szélre tolva, jobbra - balra elcsúsztatva. Gondoltam, akik kíváncsiak erre, majd megkérdezik.

Immár megérett az idő - vagy annak szűkös mivolta -, hogy az ábra - elcsúsztatások nem csekély okát sokan megismerjék:

Azokon a bizonyos ábrákon tehát, amelyek e könyvben találhatóak, magnetikus energiaperdületi alakzatok láthatók. Ezek sajátossága, hogy amikor bárki, bármelyik ábrára ráhelyezi az ujjait vagy a tenyerét, s néhány másodpercig nyugalomban marad, az ábrán szereplő kétdimenziós rajz - alakzat az Embert érzékelve nyomban háromdimenziós energiaperdületi alakot ölt, kölcsönhatásba lép az energiarajzot megérintő Emberrel, s belép annak testébe.

Ily módon Isten angyalainak energiakisugárzásai és Áldás - állapotai érzés - élményként sokak számára egymástól jól megkülönböztethetővé, felismerhetővé és megtapasztalhatóvá válhatnak.

Az egyes képek ábrái, rajzolatai pedig amiatt lettek a lapközéptől jobbra - balra eltolva, hogy ugyanezen lap túloldalán véletlenül se kerülhessen egyik ábra a másik háta mögé, mert így, érintésre az „égi energiák" megnyilvánulva összevegyülnének - mely nem nagy baj -, de önmaguk tüneményes tisztaságában nem lennének általunk érzékelhetőek.

  • A Hetedik pecsét feltörése című csodálatos kisugárzású könyvecske belsejében egy-egy kifejezés, oldalanként egy-egy szó, az átlagosnál jóval vastagabb betűkkel lett kinyomtatva. E kiadvány tiszta tartalmánál fogva, egy évtizeddel ezelőtt még nem utalhattam ennek okára, mert akkoriban ez még korai lett volna. Gondoltam, aki kíváncsi lenne erre, majd rákérdez. Immár, egyre gyorsuló események közepette, írásba foglalhatom ennek lényegét:

A Hetedik Pecsét feltörése című könyvecskében, amely internetről ingyenesen letölthető, azért vannak az egyes oldalakon egymástól eltérő kifejezések vastagabb betűkkel nyomtatva, mert amennyiben valaki a megismerés és Kapcsolatteremtés vágyával az adott vastagbetűs kifejezésre ráhelyezi az ujjait, az ugyanezen elnevezéssel nevén nevezett tüneményes Égi Jelenség - emberi érintésre - a Szárnyas Dimenziókból nyomban meglátogatja az illetőt.

  • A Hetedik pecsét feltörése című kiadványunkban, Isten és Ember közötti felsorolásban 17 Hierarchikus Állapot, (dimenzió) szerepel.

Feladatom csupán e felsorolás írásba foglalása volt, s ezt Világhitek szerint kellőképpen elemeztem is. Nyilván e Hierarchikus Állapotok számszerűsége lehet ennél több, vagy kevesebb, számunkra ezúttal ennyi adatott. Itt leginkább csak a „számszerűséggel" lehetne problémánk, ugyanis a Mennyek Országa nem ennek alapján működik. Ennek helyességét majd a távoli Jövő fogja eldönteni.

Ismétlem: Isten és Ember között 17 dimenzió nyilatkozott meg. Nem biztos, hogy ez így igaz, de feltehetően egyelőre csupán ennyi tartozik ránk.

Mégis, van azért itt valami, aminek következetességével igen kevés tudományos eredmény lenne képes versenyre kelni:

Jelzett kiadványt több, mint egy évtizede jelentettük meg. Azóta, s ettől teljesen függetlenül, Magyarországon három olyan, egymástól jelentős távolságra lévő energetikai rendszert, Föld - Anya főoltárt sikerült fellelnünk, melyek esetében ugyanez a 17 dimenzió, ugyanezen elnevezésekkel, egyetlen kihagyás, többlet vagy eltérés nélkül, pontosan ugyanazon sorrendben, (energiakvantumok formájában, s hasonló Áldás - állapotokkal) nyilatkozik meg, mint ahogyan azt A Hetedik pecsét feltörése esetében olvashattuk.

E rövid tájékoztató gondolatébresztő célzattal lett közreadva, s aki ennek alapján, kellő erkölcsi tartással megtiszteli az imént írásba foglaltakat, nyugodt lelkiismerettel próbálkozva kiszakadhat a mai piacgazdasági cirkusz, politikai bábjátékok és bankárvilág rabszolgakereskedelméből. ""  Szőke Lajos
--------------------------------------


Szép ajándék keményebb időszakokra, nemzettudatból

 

El tudjuk képzelni, hogy az életadó Nap egy pillanatra megálljon az égbolton? Hát persze, hiszen ez évente kétszer, a napfordulók napján fizikálisan pontosan így érzékelhető, s ezek egyike a Karácsony ünnepe, amikor a Nap távolodásában megtorpan, hogy visszainduljon az északi félteke felé és ismét hosszabbodni kezdjenek nálunk a nappalok.

Nagy ilyenkor a tudat alatti öröm, s erre vezethető vissza a túlcsorduló ajándékozási kedv.

Egy kis könyvön, amely nincs forgalomban, két bevezető fénykép látható. Az első borítóján a felkelő Napot látni, amint a Karácsonyt megelőző hajnalon, Magyarországon, az eredeti sumér elnevezésű hegy (Ziribár), vagyis a Fény Kapuja mögött éppen megszületik az immár hosszabbodó nappalok fénye, a hátsó borítón pedig az látható, amint ennek a hajnalhasadásnak a legelső fénysugarai magyarságunk Boldogasszonyára rátekintenek, s Őt Fénybe öltöztetik.

Hiánypótló nemzettudatot, méltó ősöket, Hittel teljes magyar emberarcokat, dicsőséges múltat és ébredő Reményt ajánlok, melyet e helyi, önerőből született kiadvány serdülő ifjakba és vénülő aggastyánokba egyaránt belecsepegtethet.

E kiadvány közadakozásból készült, mint ahogyan anyagi ellenszolgáltatás nélkül, sokak önfeláldozó munkájából születhetett a kicsiny kápolna is, melynek ajtaján kitekintve Boldogasszonyunk gyönyörű szobra várja a téli napforduló hajnalán felkelő Napot.

Amit pedig ilyenformán nemrégiben egy kicsiny közösség ezzel elért, azt az elmúlt fél évszázad valamennyi magyar miniszterelnöke – hivatalból – megtehette volna.

A kiadvány hajdanvolt, s eljövendő dicsőségünkről – alázat mezsgyéjén –, 93 oldalban több mint 150 színes fényképet, illusztrációt tartalmaz. Címe: Csillagösvény / Pilisszántó.

Elérhetősége: Szőnyi József: 06-30-268-5953

vagy 2095 Pilisszántó,

Vörösmarty u. 20.

 

Szőke Lajos
A Belső Átformáló Erő (Szőke Lajos ajánlásával)


Léteznek különleges emberek, akik az emberiség történelmét alakítják.

Ezek az emberek nem az országhatárokat tologató politikusok és fennhéjázó hadvezérek közül kerülnek ki, hanem jobbára névtelenek.

A napi események sodrában ritka az ilyen komoly beavatkozás, melyhez a Szárnyas Dimenziók Szolgáltatják az Erőt.

A magyar emberek két sarkalatosan fontos, elsődleges (princípiumi) energiából szenvednek hiányt. (Félreértés ne essék, ezen „energia" nem a pénz, a hatalom, a hírnév és becsvágy)!

Országos hiányunk: az Elfogadás, Beletörődés, Odaadás és Szolgálat terén mutatkozik, ami annyit jelent, hogy a sumér Boldogasszony népe a HOLD - ság megélésében mélyen az elvárások alatt teljesít. Ez pedig annak egyenes következménye, hogy nincs bennünk elegendő Belső Átformáló Erő.

Nem, nem kell megalázkodnunk, s Hittel kell tudnunk, hogy kik vagyunk.

De amennyiben kiharcoljuk „igazunkat", s energikusan a rátarti jang típusú férfienergiát valló népek sorai közé állunk, akkor idő előtt meg lesz tisztelve a magyarság, ugyanakkor elpusztul a Föld. Ha ehelyett asszonyaink zöme és az összes kardforgató férfi a Boldogasszony védelmére kel, s megtiszteli az Anyaságot és a Nőt, akkor ezzel önként választjuk a megfeszülést, melynek eredményeképpen helyreáll a Föld - Anya poláris egyensúlya, s magyarságunk megszentelődik.

Egy könyvet, egy hiányzó Energiát szeretnék ajánlani. Nem könnyű olvasmány. De amennyiben e könyv otthonunkban megtalálható, folyamatosan árad belőle az az Erő, amelyből hiányt szenvedünk, lassan feléled a nemzet, teret nyernek hagyományaink, a Szárnyas Dimenziók megbékélnek velünk, mi pedig meg fogjuk érteni, hogy a Női princípium védelmére elkötelezett magyarság esetében nem szabadna mindig a könnyebb Utat választanunk, mert az sehova sem vezet.

E Tudatosságot a Szent Tudomány sem képes megtámadni, mert írója középiskolás korában legyőzte a gravitációt, s megalkotta az antigravitációs szerkezetet.

Aki e könyv közelében él, s az otthonunkban ez könnyebben lehetséges, az automatikusan másként képes látni a világot, ezáltal, s általunk Földünk nagyobb biztonsággal közelíthet az eljövendő békésebb évezredek felé. Jelzett könyv: Tóth Zsolt; Az emberiség eszmélése, (Püski Kiadó). Elérhetősége; emberisegeszmelese@gmail.com

                                               

Szőke Lajos

                                                (www.szokelajos.extra.hu)

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 20
Heti: 140
Havi: 475
Össz.: 87 429

Látogatottság növelés
Oldal: Szőke Lajos
Alternatívgyógyászat, Asztrozófia - © 2008 - 2018 - kitekinto.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »